Algemene Voorwaarden Verblijfskamers

april 2020

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden verblijfkamers zijn van toepassing op alle retraitegasten van de verblijfkamers van Retraitehuis Bloeiplaats aan de Hoofdweg 84 te Finsterwolde.

2. Definities

Retraitehuis Bloeiplaats: de partij die een (of meer) verblijfkamer(s) ter beschikking stelt aan de Retraitegast.

Malve Dau: initiatiefnemer van Retraitehuis Bloeiplaats. Malve Dau Persoonlijk & Beeldend Begeleider, gevestigd te Finsterwolde is het bedrijf van waaruit zij handelt.  Retraitehuis Bloeiplaats biedt Doe-het-zelf retraites aan. Een Doe-het-zelf retraite is een retraite waarbij een Retraitegast, zijn of haar eigen ritme volgt, zichzelf kan dragen en waar gewenst van het programma van Retraitehuis Bloeiplaats gebruik wordt gemaakt.

Retraitegast: de partij die een (of meer) verblijfkamer(s) huurt oftewel een Doe-het-zelf retraite afneemt van Retraitehuis Bloeiplaats.

2. Reservering, bevestiging en toepasselijkheid voorwaarden

Een verzoek tot reservering tot verblijf kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden gedaan. Na ontvangst van een reserveringsverzoek stuurt Retraitehuis Bloeiplaats Retraitegast een bevestiging. De overeenkomst tot verblijf komt tot stand op het moment dat Retraitehuis Bloeiplaats per mail de reservering bevestigt. Op de overeenkomst tot verblijf zijn deze Algemene Voorwaarden verblijfkamers van toepassing.

3. Huishoudelijk reglement.

Retraitegast van een verblijfkamer van Retraitehuis Bloeiplaats dient zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement wordt tezamen met de Algemene Voorwaarden verblijfkamers bij de bevestiging aan Retraitegast toegezonden. De gebruiker zal het Huishoudelijk Reglement in acht nemen. Retraitehuis Bloeiplaats kan Retraitegast, bij overtreden van deze Algemene Voorwaarden verblijfkamers en/of het Huishoudelijk Reglement of bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de Retraitehuis Bloeiplaats ontzeggen en/of weigeren, zonder restitutie van de verblijfskosten. Retraitegast dient aanwijzingen van Retraitehuis Bloeiplaats direct op te volgen.

4. Tarieven

De tarieven voor verblijf zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, WiFi, BTW, reserveringskosten en toeristenbelasting. De tarieven van de verblijfkamers zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

 

5. Betaling

De verblijfskosten van een reservering dienen vóór aankomst te worden voldaan op bankrekeningnummer NL77INGB0004348890, t.g.v. Malve Dau Persoonlijk & Beeldend Begeleider, o.v.v. Naam en het factuurnummer.

6. Annulering reservering

Elke annulering moet schriftelijk aan Retraitehuis Bloeiplaats worden gemeld. Bij annulering betaalt Retraitegast een vergoeding aan Retraitehuis Bloeiplaats. De vergoeding is afhankelijk van de datum van annulering door Retraitegast en bedraagt een percentage van de netto overeenkomen prijs:
 

 • Bij annulering binnen 3 en 10 dagen voor de aankomstdatum: 25%;

 • Bij annulering binnen 1 en 3 dagen voor de aankomstdatum: 75%;

 • Bij annulering 24 uur of minder voor de aankomstdatum: 100%.
   

Indien Retraitegast geen gebruik maakt van de verblijfskamer of deze voor het einde van de verblijfperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaatsvinden. Retraitehuis Bloeiplaats en gebruiker hebben het recht om te allen tijde de retraite per onmiddellijke ingang te beëindigen. In geval een dergelijke beëindiging tijdens verblijf van Retraitegast niet te wijten is aan Retraitegast zal restitutie plaatsvinden van de verblijfskosten.

7. Klachten

Eventuele klachten of geconstateerde gebreken dienen aan Retraitehuis Bloeiplaats zo spoedig mogelijk na ontdekking gemeld te worden. Er zal al het redelijk mogelijke worden gedaan de klacht te verhelpen. Indien dat niet of onvoldoende is naar mening van Retraitegast, kan Retraitegast een klacht schriftelijk doen toekomen, uiterlijk een maand na de eerste dag van de betreffende verblijfperiode.

8. Aansprakelijkheid

 1. Malve Dau/Retraitehuis Bloeiplaats is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Malve Dau/Retraitehuis Bloeiplaats toe te rekenen tekortkoming is Malve Dau/Retraitehuis Bloeiplaats alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Malve Dau/Retraitehuis Bloeiplaats.

 2. Het verblijf in Retraitehuis Bloeiplaats geschiedt geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Retraitegast. Retraitegast is zelf geheel en zelfstandig verantwoordelijk voor zijn/haar welzijn tijdens het verblijf, zowel tijdens het verblijf, deelname aan de activiteiten, als daarbuiten. Retraitegast is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (emotionele) proces. Malve Dau/Retraitehuis Bloeiplaats is niet verantwoordelijk voor het handelen en de gevoelens van Retraitegast. Malve Dau/Retraitehuis Bloeiplaats is dan ook niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk ongemak, in de ruimste zin van het woord, van Retraitegast die tijdens het verblijf in de Retraitehuis Bloeiplaats door welke oorzaak dan ook teweeg wordt gebracht.

 3. Malve Dau/Retraitehuis Bloeiplaats is niet aansprakelijk voor overlast, schade, verlies, diefstal van eigendommen van Retraitegast en/of ongevallen door welke oorzaak dan ook opgelopen door Retraitegast en/of medegebruikers in of rondom het gebouwencomplex Retraitehuis Bloeiplaats. Beschadigingen aan roerende en/of onroerende goederen van Retraitehuis Bloeiplaats, danwel vermissingen van roerende zaken, dienen door Retraitegast onmiddellijk te worden gemeld aan de dienstdoende gastvrouw/gastheer van Retraitehuis Bloeiplaats en waar van toepassing vergoed aan Retraitehuis Bloeiplaats. Kosten voor eventuele beschadigingen/vernielingen veroorzaakt door Retraitegast aan Retraitehuis Bloeiplaats en aangewezen buitenplaatsen, komen voor rekening van Retraitegast. Bij verlies van sleutels van  Retraitehuis Bloeiplaats dient hier direct melding van worden gedaan aan de dienstdoende gastheer/gastvrouw van Retraitehuis Bloeiplaats. Alle schade en kosten die voortvloeien uit het verlies van de sleutel worden bij de gebruiker in rekening gebracht.

 4. De aansprakelijkheid van Malve Dau/Retraitehuis Bloeiplaats beperkt zich te allen tijde tot ten hoogste het netto verblijfsbedrag van Retraitegast.

9. Overmacht

In het geval Retraitehuis Bloeiplaats, door overmacht, niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft Retraitegast recht op teruggave van het reeds betaalde deel van de verblijfssom. Retraitehuis Bloeiplaats zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

10. Toepasselijk recht en forumkeuze

Overeenkomsten tussen Retraitegast en Retraitehuis Bloeiplaats worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Retraitehuis Bloeiplaats is gevestigd, tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.

11. Verblijfsregister

De huurder van een groepsretraite stelt de gegevens van alle slapende gasten ter beschikking (voor/achternaam, straat, huisnummer, woonplaats) Deze gegevens worden gebruikt voor het vermelden in het verblijfsregister dat de Bloeiplaats jaarlijks bij Gemeente Oldambt moet indienen. Deze gegevens mogen voor geen andere (marketing) activiteiten) worden gebruikt.

 

Naar boven

Volg ons op            om op de hoogte te blijven

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle

​© 2021 Retraitehuis Bloeiplaats met dank aan mildCopyVink en Jolanda Kruse

Algemene Voorwaarden & Privacy Verklaring